వెతకుతున్న తీగ కాలికి తగిలినట్టు

ఒక్కోసారి వెతుకుతున్న వస్తువు ప్రక్కనే ఉన్నా దృష్టికిరాదు. వెతికి వెతికి విసుగొచ్చినప్పుడు అదే ఏకాలికో తగలగానే… సంతోషం అనిపిస్తుంది. అలాంటి సంతోషకరమైన స్థితి ఎదురైనప్పుడు ఇలాంటి తెలుగు సామెతలు వాడుతూ ఉంటారు.

ఒక వ్యక్తి ఎవరో వ్యక్తి ఇంటికి వెళ్ళాలని అనుకుంటూ ఉంటాడు… కానీ వెళ్లలేకపోతాడు… అలాంటి సమయంలో అతనింటికి తాను వెళ్లాలనుకున్న వ్యక్తే రావడం చూసినప్పుడు ఇలాంటి మాటలు ఉపయోగిస్తారు. వెతకుతున్న తీగ కాలికి తగిలినట్టు అని కానీ వెతకబోయిన తీర్థం ఎదురైనట్టు అని కానీ పదాలు ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు.

వెతుకుతున్న వ్యక్తి వస్తువు కాలికి తగిలినట్టు, వెళ్లాలనుకున్న వ్యక్తే మనింటికి రావడంలో మనసు చాలా సంతోషం పొందుతుంది. అలాంటి సందర్భాలలో ఇలాంటి మాటలు ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు.

మరి ఒక పోస్టులో మరి ఒక తెలుగు సామెత దాని అర్ధం గురించి అవగాహన పోస్టు చూద్దాం

ధన్యవాదాలు

రాజు పగ తాచు పగ ఒకలానే అన్నట్టు

వంట అయింది కానీ వడ్లు ఇంకొంచెం ఎండాలన్నట్టు…

అంతా చెప్పనిచ్చి సీతకు రాముడు ఏం అవుతాడు

వేడి నీళ్ళకు చన్నీళ్ళు తోడు అన్నట్టు

మింగడానికి మెతుకులేదు మీసానికి సంపంగి నూనె తెలుగు సామెత

అంధుడికి అద్దం చూపినట్లు తెలుగు సామెత

ఉరుము ఉరిమి మంగలంపై పడ్డట్టు తెలుగు సామెత

దూరపు కొండలు నునుపు ప్రసిద్ద తెలుగు సామెత

సర్వేంద్రియాణాం నయనం ప్రధానం తెలుగు మాట

గోడకేసిన సున్నం నోరు జారిన మాట తిరిగిరాదు

గురువింద గింజ తననలుపు ఎరుగదట తెలుగు సామెత

అన్నవారు బాగున్నారు పడ్డవారు బాగున్నారు మధ్యనున్నవారు నలిగిపోయినట్టు

అనుమానం పెనుభూతం తెలుగులో సామెత

ఎంత గుమ్మడికాయ అయినా కత్తిపీఠకు లోకువే తెలుగు సామెత

తాడిని తన్నేవాడు ఉంటే వాడి తలను తన్నేవాడు ఉంటాడు తెలుగు సామెత

అక్కర ఉన్నంతవరకు ఆదినారాయణ అక్కర తీరాక గూదనారాయణ తెలుగు సామెత

అంత్య నిష్టూరం కన్నా ఆది నిష్టూరం మేలు

తెలుగులో సామెతలు వాటి అర్ధాలు.

అంతా మన మంచికే తెలుగు సామెత

తెలుగులో సామెతలు వాటి అర్ధాలు

తెలుగులో వ్యాసాలుతెలుగు సామెతలుసామెతలు అర్

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *