వేడి నీళ్ళకు చన్నీళ్ళు తోడు అన్నట్టు

ఆర్ధికపరమైన విషయాలలో అవసరాల గురించి మాట్లాడే సందర్భంలో ఈ “వేడి నీళ్ళకు చన్నీళ్ళు తోడు అన్నట్టు” మాటను వాడుతూ ఉంటారు. కుటుంబ పెద్దకు తోడుగా ఎవరైనా సంపాదిస్తున్నప్పుడు వారు తన యజమానికి తోడుగా ఎలా ఉన్నది చెబుతూ ఇలాంటి మాట ప్రయోగించవచ్చు.

ఎవరైనా అయినవారు ఇంటికొస్తే, వారితో ఆర్ధికపరమైన విషయాలు మాట్లాడేటప్పుడు… తను చేస్తున్న పనిని కూడా కలుపుతూ తమ కుటుంబపెద్ద గౌరవం తక్కువ కాకుండా చాలా చక్కగా సమాధానం చెప్పే స్త్రీలు ఈ మాటను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు.

అంటే ఒక కుటుంబంలో భర్తతో బాటు భార్య కూడా సంపాధన చేస్తున్నప్పుడు… కొందరు స్త్రీలు తమ సంపాధన గురించి పెద్దగా చెప్పకుండా… తన భర్తయొక్క సంపాధన గురించి గొప్పగా చెబుతూ… తన సంపాధన కూడా మాటవరసకు అన్నట్టుగా ఇలాంటి సామెత మాటలు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు.

మరి ఒక పోస్టులో మరి ఒక తెలుగు సామెత దాని అర్ధం గురించి అవగాహన పోస్టు చూద్దాం

ధన్యవాదాలు

మింగడానికి మెతుకులేదు మీసానికి సంపంగి నూనె తెలుగు సామెత

అంధుడికి అద్దం చూపినట్లు తెలుగు సామెత

ఉరుము ఉరిమి మంగలంపై పడ్డట్టు తెలుగు సామెత

దూరపు కొండలు నునుపు ప్రసిద్ద తెలుగు సామెత

సర్వేంద్రియాణాం నయనం ప్రధానం తెలుగు మాట

గోడకేసిన సున్నం నోరు జారిన మాట తిరిగిరాదు

గురువింద గింజ తననలుపు ఎరుగదట తెలుగు సామెత

అన్నవారు బాగున్నారు పడ్డవారు బాగున్నారు మధ్యనున్నవారు నలిగిపోయినట్టు

అనుమానం పెనుభూతం తెలుగులో సామెత

ఎంత గుమ్మడికాయ అయినా కత్తిపీఠకు లోకువే తెలుగు సామెత

తాడిని తన్నేవాడు ఉంటే వాడి తలను తన్నేవాడు ఉంటాడు తెలుగు సామెత

అక్కర ఉన్నంతవరకు ఆదినారాయణ అక్కర తీరాక గూదనారాయణ తెలుగు సామెత

అంత్య నిష్టూరం కన్నా ఆది నిష్టూరం మేలు

తెలుగులో సామెతలు వాటి అర్ధాలు.

అంతా మన మంచికే తెలుగు సామెత

తెలుగులో సామెతలు వాటి అర్ధాలు

తెలుగులో వ్యాసాలుతెలుగు సామెతలుసామెతలు అర్

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *