అంతా చెప్పనిచ్చి సీతకు రాముడు ఏం అవుతాడు

అంతా చెప్పనిచ్చి సీతకు రాముడు ఏం అవుతాడు అన్నట్టుగా కొందరు చెప్పినదంతా విన్నాక, తీరిగ్గా చెప్పినవారిని ఆశ్చర్యపరుస్తూ ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు.

ఎవరైనా ఏదైనా ఒక పనిని మరొకరికి అప్పగిస్తున్నప్పుడు కానీ…

ఒకరు మరొక వ్యక్తికి ఏదైనా విషయం గురించి వివరిస్తున్నప్పుడు కానీ….

ఒక వ్యక్తికి మరొక వ్యక్తి ఏదైనా చిరునామా చెబుతున్నపుడు కానీ…

విన్నట్టే ఉంటారు… అంతా చెప్పక మళ్ళీ మొదటికి వచ్చి మరలా అదే ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటారు.

అంటే ఒక వ్యక్తి ఏదైనా ఒక పని ఇలా చేయి అని వివరిస్తున్నప్పుడు… ఆ వివరణ అంతా వింటూ ఉంటారు. చెప్పడం ఆపిన తరువాత… పని ఎలా మొదలు పెట్టాలి? అని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు…. ఇలాంటి సందర్భాలలో ఎక్కువగా ఈ మాటను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు.

మరి ఒక పోస్టులో మరి ఒక తెలుగు సామెత దాని అర్ధం గురించి అవగాహన పోస్టు చూద్దాం

ధన్యవాదాలు

వేడి నీళ్ళకు చన్నీళ్ళు తోడు అన్నట్టు

మింగడానికి మెతుకులేదు మీసానికి సంపంగి నూనె తెలుగు సామెత

అంధుడికి అద్దం చూపినట్లు తెలుగు సామెత

ఉరుము ఉరిమి మంగలంపై పడ్డట్టు తెలుగు సామెత

దూరపు కొండలు నునుపు ప్రసిద్ద తెలుగు సామెత

సర్వేంద్రియాణాం నయనం ప్రధానం తెలుగు మాట

గోడకేసిన సున్నం నోరు జారిన మాట తిరిగిరాదు

గురువింద గింజ తననలుపు ఎరుగదట తెలుగు సామెత

అన్నవారు బాగున్నారు పడ్డవారు బాగున్నారు మధ్యనున్నవారు నలిగిపోయినట్టు

అనుమానం పెనుభూతం తెలుగులో సామెత

ఎంత గుమ్మడికాయ అయినా కత్తిపీఠకు లోకువే తెలుగు సామెత

తాడిని తన్నేవాడు ఉంటే వాడి తలను తన్నేవాడు ఉంటాడు తెలుగు సామెత

అక్కర ఉన్నంతవరకు ఆదినారాయణ అక్కర తీరాక గూదనారాయణ తెలుగు సామెత

అంత్య నిష్టూరం కన్నా ఆది నిష్టూరం మేలు

తెలుగులో సామెతలు వాటి అర్ధాలు.

అంతా మన మంచికే తెలుగు సామెత

తెలుగులో సామెతలు వాటి అర్ధాలు

తెలుగులో వ్యాసాలుతెలుగు సామెతలుసామెతలు అర్

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *